جرم زدایی از قانون
49 بازدید
موضوع: حقوق
مصاحبه کننده : سردبیر مجله حقوقی دادگستری
محل مصاحبه : معتونت اجتماعی قوه قضاییه
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : مجله حقوقی دادگستری
تعداد شرکت کننده : 0