فراسوی توسعه قضایی
55 بازدید
ناشر: قوه قضاییه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
صفحه اصلی | جستجوی پیشرفته | فهرست کتابخانه ها | در باره پایگاه | ارتباط با ما قفسه مجازی عنوان فراسوی توسعه قضایی یک سال پس ازانتصاب نام کتابخانه کتابخانه و موزه ملی ملک پدیدآورنده موضوع هاشمی شاهرودی، محمود، ۱۳۲۸ - = قوه قضائیه - ایران شماره ردیف 24390 مابقی فیلدها {117} = {19} شماره ثبت ۳۹۵۱۱۳۶ = ۳۹۵۱۱۴۸ مابقی پدیدآورندگان ایزدپناه، عبدالرضا تنالنگان ایران . قوه قضائیه . دفتر مطالعات و بررسی های اجتماعی = ایران . قوه قضائیه . مرکز مطبوعات و انتشارات شرح پدیدآور تدوین دفتر مطالعات و بررسی های اجتماعی ؛[ گردآورنده عبدالرضا ایزدپناه] ناشر قوه قضائیه . مرکز مطبوعات و انتشارات معاونت اجتماعی و اطلاعرسانی محل نشر تهران سال نشر ۱۳۸۱ شماره دیویی  ۳۴۷ / ۵۵۰۱۳ ه ۲۷۷ / گفلا زبان فارسی نوع شکیبای د یادداشت ۸ـ۰۰ـ۸۰۰۶ـ۹۶۴ :NBSI مشخصات ظاهری ۲ج .: جدول، نمودار جلد ۱ = ۲ نسخه  محل نگهداری ملک