با زلال جارى فقاهت
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه ا هل بیت شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح نظریّه زمان و مکان، دیدگاه دانش مردى جامع بى‏ بدیل، بصیر و همه سو نگر است. فقیهى که در همه دانش هاى دینى مهارتى بالا داشت و احکام، معارف و تعالیم وحى را نوش کرده بود. هم امت اسلامى و مردم ایران را خوب مى‏ شناخت، هم نیازهاى علمى و فکرى جامعه اسلامى را نیک دریافته بود و هم از دیگر کسان راه حلها را بهتر مى‏شناخت. فهم و تبیین و تفسیر چنین نظریه‏اى، ژرف کاوى، مایه‏ورى، هوشمندى و تارَک‏ بینى مى‏طلبد. گُرد مردانى دانش‏ور، آگاه به جهان، عارف به زمان و خبره در همه زوایا و تعالیم اسلام باید که به تفسیر اندیشه آفتاب برخیزند. در شناخت، بویژه تطبیق این اصل کلى بایست روشن‏ بینى، با انضباط فکرى، خودباورى و شهامت، با احتیاط و زیرکى همراه گردد و از افراط و تفریط دامن گرفت؛ زیرا در این میدان مقدّس، بى‏بند و بارى علمى، همان اندازه خطر ساز است که جمود فکرى و کوته ‏بینى. در این آوردگاه، باید تبحّر و ژرف‏نگرى در فقاهت، با درک درست از زلال روحِدین و معارف و تعالیم ناب وحى، آمیخته شود تا شهدى گوارا از آن اندیشه طیبّه به دست آید و نوش گردد. درهم آمیختگى آگاهیهاى بنیادى از شریعت با جهان‏شناسى و عرفان به زمان، مرکبى است براى تفسیر و تسخیر آن نظر بلند؛ چه آسان انگارى در میدان اجتهاد و یا انجماد بر فتاواى فقها، افق نورانى فقاهت‏شیعى را کم فروغ خواهد کرد. سوگمندانه برخورد به عمد یا اشتباه با مسأله زمان و مکان، دخالت فن ناشناسان در تبیین مراد امام و به میدان نیامدن فقیهان و مجتهدان، فضاى فکرى جامعه را در این باب تیره کرده و تفسیر این مهم، به عرفى شدن فقه، مصالح مرسله، بناى عقلا، قاعده الاهم فالاهم و... حجاب فهم این اصل بنیادین فقاهت جواهرى شده همان گونه که «ولایت مطلقه فقیه» و «پویایى فقه شیعه» نیز سرنوشتى چنین یافت و بیرون از حوزه‏هاى فقاهت، تفسیرها و تعبیرهایى دور از مراد امام راحل، در فضاى فرهنگى کشور انجام گرفت.