دستور العمل عرفانیعارف وعالم ربانی, آخوند شیخ محمد بهارى همدانى
52 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار2و3
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
[ پس بر شیخ ... لازم آمده عمل کردن این ترتیب که مى نویسم . اولا هر کارى دارد بایداوقات خود را ضایع نکند. (نگذارد) بعضى از وقت او مهمل در برود. باید براى هر چیزى وقتى قرار دهد اوقات او منقسم گردد. وقتى را باید وقت عبادت قرار دهد هیچ کارى در آن وقت غیراز عبادت نکند. وقتى را وقت کسب و تحصیل معاش خود قرار دهد. و وقتى را رسیدگى به اموراهل و عیال خود. و وقتى را براى خور و خواب خود قرار دهد. ترتیب اینها را بهم نزند تا همه اوقات او ضایع نگردد. 1 مهماامکن اول شب را وقت خواب قرار دهد 2 بیخود ننشیند آخر شب ازاو فوت شود! و متذکرااو را خواب ببرد. 3 با طهارت بخوابد.ادعیه ماثوره را بخواند. 4 خصوص تسبیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را