نامه اى از حکیم عارف و فقیه متبحر شیخ محمدحسین اصفهانى معروف به کمپانى[ ره]
50 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار8
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متاسفانه او نیز همانند بسیارى ازانسانهائى که داراى ابعاد گوناگون علمى و روحى بوده اند تنها بعد فقهى واصولى او شناخته شده است مهارت او در حمت بویژه عرفان که سرچشمه دیگر فضائل او بود ناشناخته مانده است . شاید جهت این عدم شناخت باقى نماندن اثر عرفانى ازایشان باشد. پرتوى از زاویه وجودى او را درارجوزه عربى او بنام[ الانوار القدسیه] و دیوان شعر فارسى اش مى توان یافت . بعد عرفانى او را نیز مى توان از نامه هائى که بین او و بعضى عرفاى زمانش و یا بین و شاگردانش رداو بدل شده است فهمید.از نامه مرحوم میرزا جواد آقاى ملکى به ایشان (که در شماره ۴ همین مجله آمده است ) بر مى آید که با بزرگانى از عرفا مراوده داشته است .ازاین نامه که به یکى از شاگردان خود نوشته است فهمیده مى شود که ایشان به مقامات والائى از عرفان رسیده بودند چنانچه در آخراین نامه مى فرمایند:[به بنده فرمودند هر وقت در مجامع عمومى هستى مثل آنها باش واگر به خلوت رفتى در توجه بکوش تا خرمن ها گل بردارى]