نگاهی به اجتهاد تشیع خونین
34 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فقه امروز باید همانگونه که در دست دانشمندان گذشته عمل مى شد یعنى هر چه در زندگیشان پدید مى آمد فقه روى آن عکس العمل نشان مى داد تا حکمش راازاین دراستخراج کند در دست دانشمندان زمان ما نیز باید بطورافقى مسائل روزمره را مورد تحقیق و بررسى قرار داده حکم آن راازاصول کلى اسلام استنباط کند تااز لحاظ افقى نیز گسترش لازم را پیدا کند. امااز لحاظ عمودى نیز باید همین روش موضوعى در فقه مورد تعقیب واقع شود تا دامنه تحقیقات فقهى نفوذ و گسترش پیدا کند یعنى باید بیشتر در ژرفاى مسائل فقهى فرو رفته بطور عمودى کار شود تا نظریه هاى اساسى در فقه کشف گردد] 16 . بنابراین اگر سخن از تحول در فقه کنونى مى باشد نه بمعناى دگرگونى ماهوى و تغییر در منابع و چگونگى استنباط احکام مى باشد بلکه تحول نسبت به نیازها و خواسته هاى جامعه بشرى و جوابگویى فقه اسلامى - شیعى نسبت به آن مى باشد. والبته اجتهاد خونین قدرت جوابگویى چنین نیازهایى را دارد چنانکه شیخ طوسى ها و محقق ها و علامه حلى ها و شیخ انصارى هاانجام دادند. 3 تعهد و مسئولیت