دستور العملى دیگراز از فقیه وعارف الاهی میرزا جواد آقا ملکی
48 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
:طریق مطلوب را براى راه معرفت نفس گفتند چون نفس تاازعالم مثال نگشته به عالم عقلى نخواهد رسید. و تا به عالم عقلى نرسیده حقیقت معرفت حاصل نبوده و بمطلوب نخواهد رسید. لذا بحهت اتمام این مقصود مرحوم مغفور جزاه الله تعالى عنى خیر جزاءالمعلین 2 مى فرمودند که بایدانسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا واستراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد. 3 و میزان آنرا هم چنین مى فرمودند که انسان اولا: روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل ما بین الغذائین نکند 4 . ثانیا: هر وقت غذا مى خورد باید مثلا یکساعت بعد از گرسنگى بخورد آنقدر بخورد که تمام سیر نشود.این در کم غذا و اما کیفش بعداز آداب معروفه گوشت زیاد نخورد باین معنى که شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را یعنى هم روز و هم شب را ترک کند 5 و یکى هم اگر بتواند للتکیف براى لذت نخورد 6 و لامحاله آجیل خور نباشد.اگراحیاناوقتى نفسش زیاد مطالبه آجیل کرد استخاره کند. 7 واگر بتواند روزه هاى سه روز هر ماه را ترک نکند.