تاثیر جهان بینى در استنباط احکام
46 بازدید
محل نشر: حوزه شماره4
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سئوال : آیا جهان بینى تاثیرى دراستنباط احکام دارد؟ قلمرو تاثیر آن چه مقدار و نقش آن دراستنباط واجتهاد در چه حداست ؟ جواب : پاسخ این سئوال اساسى نیازمند بحث و بررسى طولانى است ما به بررسى کوتاهى که پاسخگوى سئوال باشد بسنده مى کنیم امیداست محققان واندیشمندان اسلامى دراین زمینه مطالب گسترده ترى را عرض بدارند.