دستورالعمل عرفانی از محیى شریعت در قرن ظلمت حضرت امام خمینى
33 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار13
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر کسى بر عرفان طعنه اى زند بر جهل خود طعنه زده است بافته و ساخته هایى را به نام[ عرفا] باور خود ساخته و برآن مى تازد. 2 حضرت امام خمینىدر پاسخ این حمله هاى نابجا نزدیک بدین معنا فرموده است : آنهایى که مى گویند: فلسفه ازاسلام نیست عرفان ازاسلام نیست چه در زمان معصومین - صلوات الله علیهم - نبوده است چه مى گویند!اگر منظورشان این است که حکمت و عرفان این چنین مدون نبوده است اگراین نقص است علم فقه هم در زمان امامان معصوم - صلوات الله علیهم - به صورت امروزى نبوده است . علم اصول هم نبوده است . همچنانکه احادیث و روایاتى از پیامبر وائمه معصومین - صلوات الله علیهم - در زمینه احکام به ما رسیده است و فقهاى عالى مقام آنها را جمع آورى کرده و مدون ساخته اند واز تدوین آنها علم فقه پدید آمد بزرگانى هم آیات واحادیث اعتقادى اخلاقى ما را گرد آورده و شکل دادند و علماى پس از آنان در جهت تبیین و تفسیراین آیات و روایت رنج بردند زحمت کشیدند ریاضت ها دیدند تااین علم حکمت و علم عرفان پدید آمد. البته منظورایشان از عرفان عرفان شیعى است که از[ کوثر علوى] و [نور ولوى] سرچشمه گرفته است و داراى ویژگى هایى مخصوص به خوداست .