دستورالعمل از عارف ربانى - آیت الله سید احمد کربلائى
52 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار19
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نده باد حضرت دوست و مرده باد هر چه غیراوست . "اى هدهد صبا به سبا مى فرستمت بنگر که از کجا به کجا مى فرستمت در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست مى بینمت عیان و دعا مى فرستمت هر صبح و شام قافله اى از دعاى خیر در صحبت شمال و سبا مى فرستمتاى غایب از نظر که شدى همنشین دل مى گویمت دعا و ثنا مى فرستمت فداى حقیقت که شوم که ازاو خبر ندارى . دستورالعمل آن است که از خود و خودرایى دست بردارى جان من به لب آمداز گفتن این که راه نجات و خلاص دراستغراق ذکر الهىو تفکر در معرفت نفس و خودشناسى است و ذکر و فکر خود راهنماى تو خواهد شد. [یا من اسمه دواء و ذکره شفاء] : ( اى که نام او دواى دردها و یاد او شفا بخش جانهاست ). [دوائک فیک ولاتبصر ودائک منک و لاتشعر] : (دردتو در درون خود توست نمى بینى و داروى تو هم نزد خود توست فهم نمى کنى ) تو خود حجاب خودى حافظاز میان برخیز.