دستورالعملى از فقیه روشن بین عارف مجاهد شیخ محمدتقى اصفهانى
44 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار36
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بدان ! بزرگترین و بایسته ترین کار براى سالک چنگ زدن به عنایت پیامبراسلام واهل بیت پاک او علیهم السلام و جلب شفاعت آنان است . آنان چونان ستارگان وقتى یکى از دیده پنهان شود دیگرى بدرخشد. آنان خورشید ظلمت زا آموزگاران اهل تقوا و حجتهاى خدا بر آفریدگانند و نیکوترین دعوت ویژه آنان است . فروغ همه انوار و آشکارکننده و به فعلیت رساننده استعدادها و نیتجه هایند.از پرتو نور آنان هستى پیدا شده است و به برکت وجود آنان استعدادها به عفلیت رسد و موجودات بار و نتیجه دهد. گنجینه اسرار حق اند. هر آغاز گشایش و فرجامى به برکت وجود مبارک آنهاست 18 مبادا! که ازاین انوار مقدس غافل شوى واز فیض کامل و همه گیر آنان محروم گردى .از رحمت پردامنه آنان نامید مباش . زندگى و خط مشى آنان راالگوى خویش کن بى گمان آنان بهترین الگو و پیشوایند.