دستورالعملى عرفانی از فقیه بلند مرتبه و عارف گرانمایه ،آقاى محمد بید آبادى
43 بازدید
محل نشر: حوزه شماره34
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقیقت و ساختار دستورالعملهاى اخلاقى که از بزرگان دین و عالمان ربانى به یادگار مانده است ذکر واذکاراست . اذکار در فرهنگ قرآن و عترت ( ع ) کلمات لفظى کتبى یا تکوینى اند داراى باطنى ژرف و بلند با ظاهرى روان و دلربا. جمله هاى معبرسانى اند براى عروج از بستراسفل به علم اعلى . ذکر مرز بین انسان و حیوان است ùاذکار پلکان قرب اند و نردبان صعود به لقاء معبود. این است که در زبان قرآن و بیان امامان[ ع] خدا ذاکراست کتاب او ذکراست پیامبران او مذکراند و عالمان راستین دین اهل ذکر. 1اذکار را قلبى است و قالبى روحى است و کالبدى . قالب اذکار (که گسترده آن اشکال عبادات ظواهر شریعت الفاظ اسماء را در بر مى گیرد.) براق سالک است در همه منازل عروج . در بینش عرفانى شیعه جدایى سالک از ظواهر شریعت وانجام عبادات پرنگاه سقوط در وادى ضلالت و دام شیطان است . چنان که ماندن دراین قالب ها و بسنده به این ظواهر قفس مرغ باغ ملکوت روح الهى او مى گردد. عارفان شیعه مراقبت برانجام همه واجبات و مستحبات و ترک تمام محرمات و مکروهات را راه وصل به گواراى حقیقت دین مى دانند. چه خوش فرمود عارف بلندمقام شیعى مرحوم ملاحسینقلى همدانى : ... لاطریق الى القرب الا بشرع شریف فى کلى و جزئى