دستور العملى از عالم ربانى فقیه صمدانى ، شهید ثانى ره
47 بازدید
محل نشر: حوزه شماره34
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چنین پندار که مرده اى و دوباره به دنیا بازگشته اى پس بترس واندیشه کن از تضییع اوقات واز دست دادن لحظه هاى این روز چه هر نفسى از نفسهاى تو گنجى است بى پایان . آگاه باش اى نفس شب و روز را بیست و چهار ساعت است . در حدیث آمده است : [در قیامت در برابر هر شبانه روز عمرانسان بیست و چهار صندوق لاک مهر شده دراختیارش قرار مى گیرد و جلواو یک بیک گشوده مى گردد. یکى را مى گشایند پراز نوراست زیرااین ساعتى است که در آن ساعت در دنیا اعمال نیک انجام داده است . با دیدن این انوار که پلکان قرب به فرمانرواى جبار روز قیامت یعنى خداى متعال است چنان بشارت خوشحالى و شادمانى به او روى مى آورد که اگراین شادمانى و بشارت را براهل جهنم توزیع کنند بگونه اى واله و شیداى این نور مى گردند که درد و رنج آتش جهنم را درک نمى کنند. چون صندوق دیگرى را گشایند سیاه و تاریک باشد و بوى گند و آن پخش گردد و تاریکى آن را فراگیر شود این ساعتى است که در دنیا فرمان خدا راانجام نداده است . در اینجا چنان وحشت و ترس براو رسد که اگر براهل بهشت تقسیم کنند عیش آنها را مکدر و شادیشان را به اندوه مبدل کند . صندوق دیگرى را گشایند. تهى نه در آن مایه خوشبختى و خشنودى است و نه مایه تیرگى و ظلمت این انعکاس ساعتهائى است که در آن بغیر ضرورت خوابیده است و یا در غفلت گذرانده و یا به امور مباح دنیا مشغول بوده است . دراین حال بر بهره نگرفتن ازاین ساعت حسرت و پشیمانى بر وى روى آورد همچون ندامت و غم کسى که فرصت بدست آوردن سود کلانى را داشت ولى براثر سهل انگارى واهمال کارى از آن سود عظیم محروم شده است واو را جز حسرت و تاسف چاره اى نیست .اینچنین کلیه صندوقهاى اوقات عمر بشر براو عرضه گردد