دستورالعملى از: فقیه و عارف متفکر آیت الله شاه آبادى
42 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار42
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باید به اراده کارت درست شود به صرف اراده اداره شود زندگى آخرت . آن جا نتیجه تحصیلات عقلى و نفسى و حسى است یعنى باید عقلت منور باشد به معارف حقه و عقاید صحیحه و نفست که قلب است باید منور باشد به اخلاق حسنه و حست منور به اعمال صحیحه و صالحه . مقیاس مقاصد مهمه عالم برزخ و ماوراءاین عالم همانا شخص شخیص وجود مقدس پیغمبر اکرم[ ص] وائمه هدى[ ع] هستند. عقاید وقتى صحیح واخلاق در صورتى نیکو واعمال هنگامى درست است که مطابق عقاید واخلاق واعمال محمد[ص] باشد میزان صحتش این است . تشکیل عالم برزخ براین منوال است که آنچه این جا عمل کرده اى آن جا یابى چنانچه قرآن مجید مى فرماید: ... وکل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له القیمه کتابا یلقیه منشورا 6