نگاهی نو به اجتهاد
45 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار42
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروز که جوامع بشرى رشدى شتابنده خود گرفته و هر روز در گستره وسیعى در دو مقوله : نظرى و عملى نیازها و نظرها عرضه مى گردد نگرشى دیگر بر[ اجتهاد] زاویه پاسخ گویى به مسائل نو و عرضه نظامى متناسب با فطرت بشر و جامعه اى براساس ارزشهاى الهى ضرور مى نماید. عرضه نشدن آیین زندگى دین همگون با مقتضیات زمان انزواى قطعى دین رااز صحنه جهانى علمى که درد دین دارند دراین روزگار به دوراز هر نوع گرایشى همه امکانات خود و حوزه هاى علوم دینى را بسیج کنند. نخست نظامنامه اى براى حل مشکلات اجتماعى و فکرى بشرامروز عرضه نمایند سپس به تبیین پاگیرى و چگونگى استقرار سیستمهاى اجتماعى براساس ارزشهاى اسلامى بپردازند. جوامع در حال حرکتند. نیازها راه حل مى جویند.اگر حوزویان راه حل ندهند به گونه مرئى و نامرئى خودآگاه و ناخودآگاه جمهورى اسلامى به جانب پاسخها و راه حلهاى دیگر روى خواهد آورد.ازاین هنگام دست آوردهایى که به قیمت هزاران فدایى و خون دل و نستوهیدن صدها عالم پاک به دست آمده است به فراموشى سپره خواهد شد و ارزشهاى اسلامى وانقلابى در مسلخ حل مشکلات و باسازى جامعه ذبح خواهند شد. بى شک درانجام این مهم و رسیدن به آن فرجام راهى دراز باید پیمود و عرصه هاى بسیارى را شناخت وارزیابى کرد. نخست باید [سیستم اجتهاد] در حوزه هاى علوم دینى شناسایى و دقیقا کالبد شکافى شود. یک یک عناصر دخیل دراستنباط احکام را بایداز زاویه پاسخ گویى به مسائل و نو و کارآیى در حل مشکلات ارزیابى کرد. موانع راه چه در متون آموزشى یا سبک آموزشى یا مقدار علوم مورد آموزش شناساندن قوت و ضعف نقص و کمال و منطق استنباط واجتهاد را یافت و با بهره ور