با الهام از منشور حوزویان: وضعیت موجود حوزه ها
45 بازدید
محل نشر: حوزه شماره42
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
. فلسفه وجودى حوزه ها که این همه خونهها عالمان پاک و بیدار شیعه براى حراست از آن نثار کردند و مصلحان براى اصلاح آن رنجها کشیدند و خون دلها خوردند چیست ؟ 2. جواز صرف بیت المال مسلمانان در بقا واداره این سازمان براى انجام چه رسالتى است . 3. آیا قلمرو و عرصه هدف حوزه محدود به شناخت دین تعلیم و تعلم آموزهاى دینى است یا تعلیم تبیین وابلاغ دین است یا هدف رسالتى فراترازاینهاست ؟ الف .اگر محدود به تعلیم و تعلیم دین نمى باشد آیا در حوزه ها چونان نظام درسى نظامى براى ارزیابى روشهاى تبلیغى شناخت اشکال تبلیغ تربیت مبلغانى درخور مقتضیات زمان و بررسى دهها مساله دیگر دراین زمینه وجود دارد؟ ب . در بعد شناخت دین و نظام آموزشى حوزه آیا دایره نظام تعلیم در حوزه هاى موجود محدود به تفقه دراحکام و تربیت مجتهدانى دراین بعد است یا تفقه و فهم تمام دین در همه ابعاد آن ؟ به عبارت دیگر: آیا حوزه هاى علوم دینى مستنبط احکام تربیت نى کند یا دین شناس ؟ ج : آیا بستر و عرصه کار حوزه ها فقط تربیت مغز و دستگاه ادارک طالب علمان است یااین که غرض نهایى تربیت روح و جان آنهاست . در حوزه هاى فعلى امروز جایى براى پرورش و سازندگى روح و روان طلاب باز شده است ؟ آیااین مهم را با پاکسازى حوزه ها باید دنبال کرد یا نظام حوزه را چنان باید پى ریخت که ناپاکیها شوند و زمینه پیدایش عالم غیرمهذب و نفوذ فردى ناصالح وجود نداشته باشد؟ اگر عالم دین وارث انبیاء و معصومین است (که چنین است ) پس بناى حوزه هااز دوران امام صادق و باقر علیهماالسلام در راستاى تربیت انسانهایى براى انجام چنین رسالتى وادامه این گونه راهى بوده است آیا سیستم فعلى حوزه هاى ما در ساختن چنین انسانهایى برگزیده چقدر موفقند؟انسانهایى که هیات و مشى آنان مردم را به یاد خدا بیندازد و کلام و عملشان ارزشهاى الهى و اصالتهاى انسانى را در جامعه زنده گرداند و فضاى معطر و نورانى وجودشان دراین عصر سلطه شب مداران جهان را نورانى بسازد و عطر فضاى بهشتى را براین خاکستان بیفشاند؟ ادامه ادارد