دستور العملى دیگراز فقیه ربانى حاج آقا مصطفى خمینى
45 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار40
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ز موانع پنهان قرب حق[ غل] است . غل غیراز کینه و حقداست . غل یک نوع خودخواهى است که در جهت ارضاى آن خوشبختى و سعادت دیگران را به شمار نمى آید. اگر من براى اثبات شخصیت خود وقوع حادثه اى را که در آن دیگران ضرر مى بینند آرزو کنم مصداق غل است . توفیق خودم را به بهاى بى توفیقى هم کلاسیها و همکارانم بخواهم[ غل] است . این امر را پوششهاى بسیار و مصادیق فراوانى است که بایداز خدا شناخت آنها را طلب کرد. تنها با نور عفو گذشت و خدمت به دیگران است که مى توان این مرض رااز قلب زدود. چنانچه از عدم اتقان کارافراد یاازاشتباه آنان خوشحال شوم غل در قلبم لانه دارد. صحنه آزمایش هنگامى است که به عللى کارى یا خدمتى بر عهده دیگرى نهاده شده است .اگر من آرزوى توفیق او را بکنم واو را دراین راستا یارى دهم پاک نفسم . ولى اگر شرمسارى و ناموفقى او را آرزو کنم و یااز چنین پیش آمدى براو ناراحت واندوهگین نشوم میکرب غل در وجودم لانه کرده است . در این راستاست که خداوند به ما دستور مى دهد که با توسل به اسم [ربوبى] او پیراستن دل راازاین مرض طلب کنیم :[ ربنا تجعل فى قلوبنا غلا للذین آمنوالله].