وصیّت نامه دیگرا ز فقیه و رجال شناس وارسته محمدباقر موسوى خوانسارى
43 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار89
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سلوک خوش کن و دل هر یک را به دست آور که هم خدا و هم پدر و هم استاد تو که پدر تو باشد از تو راضى باشند. روزها را مشغول مطالعه و علم باش و بیکارکنندگان را بخود راه مده.١٠ از خداوند عالم مسألت کن عزّت دنیا و آخرت را که بنده گربه اى را نمى تواند عزیز کند.١١ هر روز على الحساب یک حزب از قرآن تلاوت نما که باعث اصلاح امر معاش و رسیدن به مراد مى باشد. در شبها و روزهاى جمعه اموات خود را سیّما [بویژه] أهل حقوق از ایشان را به سوره یس با الرّحمن١٢ یا غیر آن شاد نما که خدا تو را شاد کند.