وصیتنامه اخلاقى از علامه میرزا محمد باقر موسوى خوانسارى
45 بازدید
محل نشر: حوزه شماره83
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روح علم و دانش به تعهد است و وظیفه بانى. تعهد و انجام وظیفه جز با شناخت زمان و تکلیف عصرى نشاید. شاخصه روشن عالمان شیعه که در تاریخ کم شمار هم نبودند همین مسؤولیت شناسى و تکلیف بانى بود. انجام وظیفه در هر شرایط و به هر قیمت پاى ورى نستوهى سوز وگداز و عمل به وظیفه در زندگى آنان موج مى زد و خستگى ناپذیرى آن فرزانگان بینندگان را به شگفت مى آورد. علامه بزرگوار میرزا محمد باقر موسوى خوانسارى1 نه تنها خود از این دست دانشوران بود که پاس این عالمان بزرگ نیز بداشت و با نوشتن دائرةالمعارف گرانبهاى: (روضات الجنات) بوستانهایى را براى تفرّج علمى درس آموزى فرا روى دانشیان و اسوه جویان گشود.