دستور العمل اخلاقى از عالم نامور آیة العظمى شهید سید محمد باقر صدر
44 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار79
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دستورالعملى که پیش روى دارید آخرین سفارش او در آخرین درسهاى اوست آن هم درس قرآن. او با تطهیر جانش حقایق و انوارى را که از کتاب وحى نوش کرده بود بر جان شاگردان ریخت و به آنان آموخت که وراثت انبیاء تنها در فقه و اصول نیست. بایست وظیفه بان بود و مجاهد و این همه بدون انس با قرآن شدنى نیست. او در این (دل نامه) ریشه همه گناهان را در زندگى بشر دنیاپرستى دانسته و با نگاهى تیز و روان شناسانه در جان مخاطب نفوذ مى کند و حقیقت دنیا را که به تعبیر قرآن (متاع قلیل) است براى کمال جویان مجسّم مى کند و دلهاى ملکوتى را به تفرج در ملکوت وا مى دارد: