دستور العملى راهگشا از فقیه عارف سید ابوالقاسم دهکردى
45 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار65
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
او با تهذیب نفس کشیک دل و پارسایى در عمل به ملکوت انس گرفته بود و مدراج بلندى را طى کرد. و با ارتزاق از عالم ملکوت به انظار و افکار بلندى در حکمت و سلوک رسیده بود. آنچه در این وصیّتنامه آمده در حقیقت مرامنامه اى است که ساختار زندگى او را پى ریخته بود و نردبانى است که خود او باعروج آن به مقامهاى بلندى رسید و محضر آموزگاران باطن ولایت را درک کرد. او انظار و افکار عرفانى و تجربه هاى سلوکى خویش را در کتابى به نام < منبر الوسیله > 2 گرد آورد و در این کتاب دستاوردهاى عرفانى خود را با عنوان < مراة > و پلکان با ترتیب خاصّى نظم و نسق داده است تا راهیان کوى کمال با بهره ورى از آن به مقامات رسند. انّ هذه و سیلتى الى ربّى فى دینى و دنیاى و آخرتى اتبغیتها لنفسى و لمن اقتفى اثرى ... 3 این کتاب مرکب عروج من به سوى پروردگار است . سعادت دنیا بهروزى آخرت و سلامت دین را در عمل بدان مى دانم .این را براى خدم و هر آن که از من پیروى کند نوشته ام .