انتخاب مرجع
46 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار56
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دربینش اسلامى کج تابى وکج روى عالم دینى به سان انحراف سلاطین است. صلاح وفساد مردم وجامعه به این دوقشر ونهاد بستگى دارد. بلکه با دقّت نظر فساد عالم دینى زیان بارتر از فساد سلطان است. زیرا این انحراف به نام دین انجام مى یابدودر ارکان ایمان وعقیده مردم خلل وارد مى کند. به همین جهت درحدیث مقدّم شده است: (صنفان من امتّى اذا صلحا صلح امتّى واذا فسدا فسد امتى: الفقهاء والأمراء) عالم دینى سفینه نجات امّت اسلامى است که مردم رااز گردابهاى ایمان سوز عبور مى دهدوامواج فتنه ها وخدعه را با نورعلم وتقوا مى شکافد. لغزش وخلل دراین کشتى یک انحراف وزیان فردى نیست.او با خود یک امّتى را به تباهى مى کشاند ویک جامعه اى را به گرداب هلاکت مى افکند: ( زلة العالم کزلة السفینة تغرق و تغرق) مقام ومرتبت عالم دینى هرچه بالاتر باشد واطمینان ورجوع مردم بیشتر لغزش وخطاى اوسنگینتر وخطرسازترخواهد بود. مرجعیّت که عالیترین نهاد درحوزه هاى علوم دینى شیعه است حساسیت ویژه اى دارد. ترقى وانحطاط شیعه درگرو توان وناتوانى این نهاد مقدس است. درتاریخ تشیّع آنگاه که زمام این امر را عالمى توانا ومدّبر به دست گرفت حماسه ها آفرید وثمرات میمون ومبارکى به بارآورد ودر هرزمان که کاستى دراین نهاد پیداشد نه تنها ازفرصتها وموقعیّتها به سود اسلام بهره بردارى نشدکه رخوت ورنج را براى جوامع اسلامى به ارمغان آورد.