نگاهی دیگر به اجتهاد
47 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 48
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واقعیت این است که : شارع مقدس اصول و خطوط اساسى دین را بر بشر نمود به اصطلاح مجتهدان [ القاءاصول] کرد. بسطاین اصول و انطباق این رهنمودهاى اصولى و کلى بر موارد جزئى و عینى مفاهیم نوى را وارد فرهنگ اسلامى کرد.این انطباقها و تفسیر به دوراز صبغه محیط نیازهاى زمان ساختاراذهان واندیشه عالمان و وضعیت اجتماعى سیاسى و فرهنگى هر دوره نبوده است . ازاین باب تحول توسعه و تغییر نیازها و موضوعها در هر دوره اى انطباق تفسیر و نگاهى نو را به داده هاى ذهنى از سوى عالمان دینى ضرور مى نماید تااسلام به عنوان آیین زندگى مردم مشکلات آنها را در عرصه تلاشهاى فردى و حیات اجتماعى بگشاید.