روشی نو در استنباط احکام
44 بازدید
محل نشر: مجله فقه
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشته پیش روى شما، مقاله اى است با عنوان :(نحو فقه اسلامى فى اسلوب جدید). این مقاله را استاد براى مجلّه نوشته و بعد درمجموعه اى به نام (الشیعه فى المیزان)، به چاپ رسیده است. روح شریعت اسلامى، فطرت پذیرى، سعادت و بهزیستى، رشد و فلاح، رحمت و عطوفت، عدالت و رساندن حق به صاحب حق و خلاصه، جلب مصالح و دفع مفاسد، مى باشد. این اصول، نه تنها درمدیریّت نظام اسلامى و برنامه ریزیهاى دولتى باید مطمح نظر گیرد که مجتهد نیز دراستنباط خویش باید این عناصر را که قوام شریعت به آنها است پاس دارد. مباد که با یک خبر واحد، با شهرت و یا اجماعى در مخالفت با این اصول افتد، زیرا این اصول از مسلمات شریعت است و دهها آیه ازقرآن و احادیث دیگر پشتوانه آنهاست روا نیست به یک حدیث انجماد کرده و به دهها دلیل دیگر پشت کرد. فرادید داشتن اصول زیر ساخت شریعت اسلامى، بهترین محک براى صواب و خطاى استنباط است و مناسبترین چیز براى رهایى ازاحتیاطها، اجتنابها، تردید ها و تأمّلهاست. استاد مغنیه که هم بر مبانى شریعت مسلط بوده و هم به مشکلات احکام فقهى و فتاوى در عرصه عمل و مقام قضاوت در لبنان پى برده و هم از انتظارات نسل امروز از حوزه هاى علوم دینى آگاهى داشته است، برخى فتاواى فقهاء را از زاویه ناهمخوانى با مبادى عامه و اصول زیرساخت تفکر اجتماعى اسلام، مورد نقد و بررسى قرار داده است. در نگاه مغنیه، اگر فقیهان از این زوایه به تهذیب کتابهاى فقهى بپردازند و در فتاوى جدیدشان ، بعد اجتماعى اسلام را با نگاه به زندگى عینى بشر امروز و تطوّرى که در مناسبات اجتماعى پیش آمده، فرادید دارند، تحوّلى در فقه پدیدخواهد آمد و شیوه اى نو در استنباط و احکام سر بر خواهد آورد. * * *
آدرس اینترنتی