تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
 
 
 
0.00 
خارج 
1363 
فقه واضول 
مشهد وقم 
19.00