سبک زندگی(1)
70 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2013 8:45:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

سبک زندگی 1

چشم هارا باید شست                           بار دیگر باید دید

طرح سبگ زندگ اسلامی آنهم  در 34 سالگی عمر جمهوری اسلامی از سوی رهبری انقلاب اسلامی ,هوشداریست به حوزویان که, نتوانستیم الگوی زندگی وحیانی .علوی رااز آزموزه های دین ,بازبان قوم وهمسو با نیاز های زمان ودگر گونی های زمانه برآریم وارایه دهیم.طرحی که هم برخاسته ازمتن دین باشد وهم قابل اجرا در آخر زمان وبستر زمین . طرخی که به دنیا نشان دهد؟اسلامدین فطری است و جاودانه است .روش و آیین زندگی الاهیست است برای همه تسل ها وعصر ها .زمان آن را کهنه نمی کند وپیشرفت بشر آموزه هایش را نا کار آمد نمی سازد و برای هر جامعه ونسلی راه زندگی کمال بخش وزندگیساز دارد.نقص درماست که کهنه می اندیشیم ودر چهار چوب پارادایم های ذهنی مان آموزه های دین را قالب میزنیم وساخت وریختی همگون با افق نفس وسطح فکرواندازه اندیشه مان می تراشیم.

قر آن کهنه شدنی نیست ؛ساختار معنایی قرآن به گونه ایست که در هر زمانی جدید است ومفاهیم ورهنمودهایی برآورنده نیاز بشر همان روز ؛ ارایه می دهد

(لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس ، فهو فی کل زمان جدید، وعند کل قوم غض, الی یوم القیامة) امام رضا (ع)

زیرا قرآن کلام خالق الوجود است وگستره معنایی آن از انسان تاخداست ولایه های معنایی این کلام جونان صاحب آن بی انتهاستوانسان هرچه رشد پیدا کند واز سطح خاک به سویکمال برود به دریافته های جدید تری دست خواهد یافت

در هر حال؛ این سخن بگذار تا وقتی دگر.

پیش از طراحی سبگ زندگی بایست به چند پرسش پاسخ گفت ؟زندگی گر کیست وچه ویژه گی هایی دارد؟ این طرح ,برای چه موجودی است؟ بستر وگستره اجرای آن کچاست؟ شاخص های زندگی اسلامی واستاندارد های آن کدام است ؟هدفورویکرد طرح کدامست ؟ و طراح چه کسیست؟

زندگی کننده وبهره برنده از این سبک ,انسان وجوامع بشری است .جامعه گرچه محصول انسان است ولی سازنده انسان نیز هست که گفته اند:

الناس بامراءهم اشبه منهم بآباءهم.

مردم به زمان وفرهنگ وجامعه شان مانند ترند تا پدرانشان

برای شناخت درست انسان بایست از بالا به انسان نگاه کرد. از افق آفریننده انسان.نگاهی متعالی وخدا گونه که انسان را با همه نیاز هایش فراتر از زمین وزمان ببیند وطرحی زمینی برای پروازی آسمانی آماده سازد.ما باچه انسانی ازنگاه آفریده هستی وانسان روبرو هستیم؟ انسانی ظلوم ؛جهول؛عجول ؛ضعیف وبا ماده ای از گل لجن بدبو, یعنی اسفل سافلین؟ درهمین تن وبدن و همین کالبد فرودین روح الاهی دمید :(ونفخت فیه من روحی) ومعرفت اسماء به او داده شد وامانت بزرگ الاهی یعنی امامت خود ودیگران را را بردوش گرفت ومسجود ملایک گردید وبنده مقربی ابلیس, برای سجده نکردن به او مجازات شداینست اوگرچهدراین زمین است ومحکو ماست که باید ازهمین زمین وبا همه این بند ها وپای بند ها با کمک خدا, برای خدا ,به سوی خدا حرکت کند

افزون برآن دراین زمین دشمن آشکار وباهوشی دارد که تا امارت وریاست برفرشتگانسیر وتجربه کرده است وهمه راهی را که انسان برای لقای حق بایست طی کند ؛نیک می شناسد ومی تواند درهمه مسیر ,دام پهن نماید وانسان راازحرکت به سوی خدا جلو بازدارد با انسانی روبرییم که فرمان خدا را دور می زند وتبعیدی زمین میشود اینست که این انسان به تنهایی هر چند وارسته گردد نمیتواند برای خودش طرح زندگی بریزد انسان میتواند برای همه موجودات راهنما شود واز همه هستی به سود خویش بهرت برد که:

سخر لکم ما فی السموات والارض جمیعا ادامه دارد