بیماری غفلت
72 بازدید
تاریخ ارائه : 12/13/2012 9:39:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 غفلت که ضدآن [ یقظه] و بیداری است  ؛اساس و پایه همه گناهان است . بیماری اى خطرناکتراز[ غفلت] براى مومن و سالکین نمى باشد

( الغفله اضرالاعداء) زیرا[ غفلت] بستر غرور و گمراهى است .انسان غافل حقایق را درست نمى بیند.او در حصار منافع تن پرورى و خواسته هاى مادى محبوس است و آینده نگرى ندارد

( الغفله ضدالحزم ). خودانسانى الهى خویش را فراموش کرده و در دام عشق و دلبستگى لذتهاى دنیوى گرفتاراست .امام على(ع) دراین زمینه فرموده است

سکرالغفله و الغرور ابعد فاقه من سکرالخمور  مستی غفلت وخود شیفتگی از مستی شراب انسان را از خدا دورتر  می کند . ر.ک : غررالحکم و درر الکلمم .