سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی حوزه ی قم 
هیات امناء 
 
 
انجام وظایف هیات امنا 
همکاری 
مجله ( فقه) کاوشی نو درفقه اسلامی 
مدیر مسنول و هیات تحریریه 
 
 
مدیریت 
همکاری 
فصلنامه فقه اهل بیت(ع) 
سردبیر و هیات تحرریه 
 
 
سردبیری 
همکاری 
دانشگاه مجازی جامعة المصطفی 
مشاور عالی وعضو شورای علمی 
 
 
مشاوره 
همکاری 
شورای راهبردی توسعه اموردینی شهر تهران 
عضو 
 
 
مشاورت 
همکاری 
شورای نظارت بر صدا و سیما 
نماینده قوه قضاییه 
 
 
نایب زییس 
تدریس 
مدرسه موسی ا بن جعفر- حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
البهجة المرضیة(سیوطی) 
تدریس 
مدرسه موسی ا بن جعفر- حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
منطق مظفر 
تدریس 
مکتب پیروان زهرا حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مکتب اسلام شناسی با نوان حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مکتب اسلام شناسی با نوان حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 
تدریس 
حوزه علمبه قم مدرسه فیضیه 
مدرس 
 
 
علم فقه(اللمعة الدمشقیه) 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهدودانشگاه پزشکی  
مدرس 
 
 
معارف و اخلاق اسلامی 
تدریس 
تهران مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه 
مدرس 
 
 
حقوق اجتماعی 
تدریس 
تهران مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه 
مدرس 
 
 
دکترین توسعه قضایی 
تدریس 
تهران مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه 
مدرس 
 
 
عرفان عملی 
اداری 
تهران 
معاون قوه قضاییه 
1378/05/25 
1383/05/25 
اجتماعی /فرهنگی /پیشگیری از وقوع جرم واطلاع رسانی 
قضایی 
تهران 
رییس حوزه ریاست ونهاد قوه قضاییهومشاور امور اجتماعی 
1383/05/25 
1387/05/25 
مدیریت 
اداری 
تهران قوه قضاییه 
مشاورومسوول هماهنگی امور ایثارگران 
1378/05/01 
1387/05/25 
فرهنگی اچتماعی 
اداری 
تهران 
قوه قضاییه 
1378/03/20 
1387/05/25 
دبیر همایش سالانه و ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه 
اداری 
تهران 
مجله حقوقی دگستری.مدیر مسؤول 
1378/06/25 
1387/05/25 
فرهنگی 
اداری 
قم 
سردبیر وجانشین مدیر مسوول 
1362/06/01 
1378/01/30 
مجله حوزه 
اداری 
قم 
مدیر کل ارشاد 
1392/11/20 
1394/04/20 
فرهنگ وارشاد 
همکاری 
تهران خانه کتاب 
هیات مدیره 
1393/02/01 
ادامه دارد 
فرهنگی -مدیریتی